Thuyết trình ấn tượng, thuyết phục

Qua khóa học, bạn sẽ được rèn luyện các kỹ năng chuyên môn và những hướng dẫn cần thiết để tự tin hơn và tạo được phong cách cho riêng bạn khi thuyết trình