[bt_bb_section layout=”boxed_1200″][bt_bb_row][bt_bb_column width=”1/1″][bt_bb_separator top_spacing=”medium” bottom_spacing=”” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”wide” top_spacing=”” bottom_spacing=”” full_screen=”” vertical_align=”top” background_overlay=”” color_scheme=”” top_negative_margin=”” background_color=”#ffffff” bottom_negative_margin=”” background_image=”” highlighted=”no” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”background: linear-gradient(to bottom, #e0e0d0 0%, #FFFFFF 75%)”][bt_bb_row column_gap=”20″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in zoom_out” padding=”double” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” highlighted=”no”][bt_bb_separator top_spacing=”normal” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”hidden_xs hidden_ms hidden_sm” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”Hãy liên hệ với Unity

để nhận chương trình huấn luyện chi tiết hay các dịch vụ bạn quan tâm
” subheadline=”” html_tag=”h5″ size=”normal” align=”center” dash=”none” color_scheme=”” color=”” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_headline][bt_bb_text]

[caldera_form id=”CF5aedaa8add5bb”]

[/bt_bb_text][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][bt_bb_row][bt_bb_column width=”1/1″][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”wide” top_spacing=”” bottom_spacing=”” full_screen=”” vertical_align=”top” background_overlay=”” color_scheme=”” top_negative_margin=”” background_color=”” bottom_negative_margin=”” background_image=”” highlighted=”no” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”background: linear-gradient(to right, #c3d949 0%,#59bcb4 100%);”][bt_bb_row][bt_bb_column width=”1/1″][bt_bb_separator top_spacing=”small” bottom_spacing=”” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ top_spacing=”normal” bottom_spacing=”” full_screen=”” vertical_align=”top” background_overlay=”” color_scheme=”dark-accent-skin” top_negative_margin=”” background_color=”” bottom_negative_margin=”” background_image=”” highlighted=”no” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”btDarkSkin” el_style=””][bt_bb_row][bt_bb_column width=”1/1″][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][bt_bb_row][bt_bb_column width=”1/4″][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”Liên hệ với chúng tôi” subheadline=”” html_tag=”h4″ size=”extrasmall” align=”inherit” dash=”bottom” color_scheme=”dark-alternate-skin-1″ color=”” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”thin” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”small” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_icon icon=”fontawesome_f095″ text=”+84 28 7302 0168″ url=”tel:+84 28 7302 0168″ target=”_self” align=”inherit” vertical_position=”” color_scheme=”alternate-dark-skin” style=”borderless” shape=”circle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” size=”small”][/bt_bb_icon][bt_bb_icon icon=”fontawesome_f095″ text=”+84 28 7303 0168″ url=”tel:+84 28 7303 0168″ target=”_self” align=”inherit” vertical_position=”” color_scheme=”alternate-dark-skin” style=”borderless” shape=”circle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” size=”small”][/bt_bb_icon][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”extra_small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_icon icon=”fontawesome_f003″ text=”contact@unity.com.vn” url=”mailto:contact@unity.com.vn” target=”_self” align=”inherit” vertical_position=”” color_scheme=”alternate-dark-skin” style=”borderless” shape=”circle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” size=”small”][/bt_bb_icon][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”extra_small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/4″][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”Các dịch vụ” subheadline=”” html_tag=”h4″ size=”extrasmall” align=”inherit” dash=”bottom” color_scheme=”dark-alternate-skin-1″ color=”” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”thin” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”small” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_custom_menu menu=”footer-menu” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_custom_menu][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/4″][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”Quà tặng động viên” subheadline=”” html_tag=”h4″ size=”extrasmall” align=”inherit” dash=”bottom” color_scheme=”dark-alternate-skin-1″ color=”” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”thin” url=”http://quatangdongvien.com” target=”_blank” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”small” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/4″][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”Chương trình cộng đồng” subheadline=”” html_tag=”h4″ size=”extrasmall” align=”inherit” dash=”bottom” color_scheme=”dark-alternate-skin-1″ color=”” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”thin” url=”http://coaching.unity.com.vn” target=”_blank” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”small” bottom_spacing=”small” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section]