[bt_bb_section layout=”wide” top_spacing=”” bottom_spacing=”” full_screen=”” vertical_align=”top” background_overlay=”” color_scheme=”” top_negative_margin=”” background_color=”” bottom_negative_margin=”” background_image=”” highlighted=”no” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”hidden_xs hidden_ms hidden_sm” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_row][bt_bb_column width=”1/1″][bt_bb_content_slider arrows_size=”normal” height=”auto” animation=”fade” show_dots=”hide” slides_to_show=”1″ gap=”no_gap” auto_play=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_content_slider_item image=”3334″ background_overlay=”” image_size=”full” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” highlighted=”no”][bt_bb_row_inner][bt_bb_column_inner width=”1/3″ align=”left” padding=”normal” vertical_align=”top” animation=”no_animation” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” highlighted=”no”][/bt_bb_column_inner][bt_bb_column_inner width=”1/3″][/bt_bb_column_inner][bt_bb_column_inner width=”1/3″ align=”left” padding=”double” vertical_align=”top” animation=”fade_in zoom_in” background_image=”” inner_background_image=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” highlighted=”no”][bt_bb_separator top_spacing=”extra_large” bottom_spacing=”extra_large” border_style=”none” border_width=”” responsive=”hidden_xs hidden_ms hidden_sm” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_separator top_spacing=”extra_large” bottom_spacing=”extra_large” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_separator top_spacing=”extra_large” bottom_spacing=”extra_large” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”Dịch vụ của Unity” subheadline=”• Huấn luyện kỹ năng cho nhân viên, quản lý, lãnh đạo tại các công ty, tập đoàn
• Nói chuyện chuyên đề
• Cung cấp công cụ tâm lý trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
• Cung cấp các dịch vụ tư vấn phát triển nghề nghiệp (Career Coaching)
• Cung cấp các dịch vụ tư vấn về sức khỏe (Health Coaching)
” html_tag=”h3″ size=”large” align=”inherit” dash=”none” color_scheme=”” color=”#0a0a0a” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_button text=”Đào tạo” icon=”” icon_position=”left” url=”http://learning.unity.com.vn/dao-tao/” target=”_self” align=”inherit” size=”normal” color_scheme=”dark-accent-skin” style=”filled” width=”inline” shape=”inherit” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_button][bt_bb_button text=”Hội thảo” icon=”” icon_position=”left” url=”http://learning.unity.com.vn/hoi-thao/” target=”_self” align=”inherit” size=”normal” color_scheme=”dark-accent-skin” style=”filled” width=”inline” shape=”inherit” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_button][bt_bb_separator top_spacing=”extra_large” bottom_spacing=”extra_large” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_separator top_spacing=”extra_large” bottom_spacing=”extra_large” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_separator top_spacing=”extra_large” bottom_spacing=”extra_large” border_style=”none” border_width=”” responsive=”hidden_xs hidden_ms hidden_sm” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column_inner][/bt_bb_row_inner][/bt_bb_content_slider_item][/bt_bb_content_slider][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section]