Bản thân sẽ giao tiếp và ứng xử khác đi, tinh tế hơn hiện nay.

Tổ trưởng – Bưu điện An Giang

Lê Hà Anh Phương