Tôi thấy khóa học rất hay. Giúp cho tôi hiểu thêm về bản thân. Mở ra cách nhìn nhận sự việc tích cực hơn.

Lập trình viên – Công ty TMHH phần mềm Nguồn Việt

Lê Quốc Anh Tuấn