Rất cần thiết và hữu ích cho công tác quản trị nhân sự.

Nhân viên nhân sự – Công ty TNHH liên doanh Topcake

Lê Thị Dung