Khóa học có tính ứng dụng cao trong giao tiếp, ứng xử với đồng nghiệp và gia đình. Giúp tôi rèn luyện bản thân tốt, áp dụng trong công việc của tôi về quản lý nhân sự. Nên phổ biến rộng rãi Tâm lý Hình học.

Chief Editor

Lê Thị Thanh Xuân