Thiết thực, thay đổi một số tính cách, vui, cô rất tâm lý.

Phó giám đốc – Công ty CP Chào Thế Giới

Lý Thanh Nga