Mình đã từng biết và sử dụng công cụ MBTI, nhưng với Tâm lý – Hình học, mình thấy được sự đơn giản, dễ sử dụng.

Training Officer – Hafele Vina JSC

Nguyễn Thanh Lâm