Cảm thấy thư giãn, nhìn nhận về mọi người với góc nhìn khác hơn.

Nhân viên – Công ty TNHH đầu tư Bình Khánh

Nguyễn Thị Thùy Linh