Rất cần thiết cho xã hội hiện nay để tạo được nhiều nhân tố tích cực cho xã hội, nên công ty cần mở rộng nhiều hơn về dịch vụ này.

Phó Giám Đốc Hưng Gia Phúc

Phan Thu Hòa