Rất hữu ích, có thể áp dụng cho nhân viên công ty.

Quản lý – Công ty TNHH SX BBN Vĩnh Phát

Trần Ngọc Bích Trâm