Một khóa học đem lại cho tôi cảm xúc mới mẻ trong giao tiếp. Nêu lên một phương pháp giao tiếp hiệu quả mới cũng như hoàn thiện tính cách của mỗi người. Khuyến khích tính nhân văn của con người.

Giám đốc – Công ty CP kiểm định an toàn công nghiệp một

Trần Tuấn Hoằng