Quản lý và lãnh đạo nhân viên hiệu quả

Một người giỏi chuyên môn không có nghĩa sẽ làm việc hiệu quả ở vị trí quản lý. Một quản lý giỏi cần phải có một số kỹ năng cần thiết như: dẫn dắt và động viên nhân viên, đào tạo nhân viên, giải quyết mâu thuẫn, ủy thác, giao tiếp hiệu quả, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên, xây dựng nhóm…

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sau khóa đào tạo, học viên có thể:

  • Áp dụng một số kỹ năng, phương pháp xây dựng môi trường làm việc hỗ trợ và khuyến khích tạo động lực cho các nhân viên của mình
  • Phát huy tối đa năng lực và những đóng góp của nhân viên đặc biệt qua việc hướng dẫn (coach) và ủy thác cho nhân viên
  • Áp dụng các kỹ năng giúp phát triển nhóm gắn kết, làm việc hiệu quả để đạt mục tiêu mong muốn
  • Giao tiếp hiệu quả & xây dựng các mối quan hệ tích cực với nhân viên
  • Áp dụng các kỹ năng và phương pháp tạo ảnh hưởng tích cực
  • Hiểu giá trị cá nhân để động viên hiệu quả và giúp nhân viên hòa nhập tốt văn hóa chung

Tùy theo nhu cầu và mục tiêu của doanh nghiệp, các khóa học sẽ được thiết kế lại cho phù hợp với thời lượng doanh nghiệp có và các nội dung doanh nghiệp ưu tiên cho khoá huấn luyện…Vui lòng liên hệ với Unity theo chi tiết ở biểu mẫu dưới đây để Unity có thể thiết kế chương trình riêng phù hợp với doanh nghiệp của bạn

Share on linkedin
Share on facebook
Share on email
Share on twitter

Các chương trình đào tạo in-house khác

Các khóa đào tạo kỹ năng phục vụ khách hàng hiệu quả (Customer Service)