Sắp xếp ưu tiên

[Official] Sắp xếp ưu tiên (self-love)
Hãy nghĩ về bản thân ngay thời điểm này và hoàn tất những câu sau:


Kết quả sẽ được gửi đến email của bạn. Bạn vui lòng điền email để nhận kết quả nhé.

Lưu ý: bạn nên điền email cá nhân để đảm bảo nhận được kết quả vì có một số email công ty chặn email từ bên ngoài gửi vào. Cảm ơn bạn.