Trắc nghiệm “Bạn có đang bị quá tải không?”

Bạn có đang bị quá tải không? Họ và tên của bạn 1-5 là mức độ từ ÍT đến NHIỀU. 1 là ÍT và 5 là NHIỀU. Ở mỗi câu, bạn hãy chọn mức độ hiện nay của bạn nhé 1. Bạn có thấy mình làm việc nhiều hơn, nhưng kết quả lại ngày càng […]